مطالب آموزشی IT

 کمپيوتر ها ووسائل ديگر در  Network  داراي آدرس فزيکي بوده و بنام آدرس  MAC  ياد ميشود. آدرس MAC بالاي NIC بوده و در اثناي شروع کمپيوتر در مرحله که NIC  توسط بايوس (BIOS)  شناخته ميشود. اين آدرس به RAM  کمپيوتر نقل ميگردد. آدرس MAC کمپيوتر تغير نميکند و تنها در صورت تغير دادن NIC ميتواند تغير داده شود. اين ادرس در لايه دوم  (Data Link Layer)  جهت شناخت انترفس ها استفاده ميشود. آدرس هاي  MAC  بدون ساختار (Structure)  بوده و نمي تواند جهت شناخت مجموعه از وسائل در يک  شبکه استفاده گردد. يا به عباره ديگر توسط آدرسهاي  MAC  نمي توانيم Network  را شناسائي نمائيم. هر وسيله بايد به شکل جداگانه شناخته شود.

از همين سبب آدرسهاي  IP  که وجود فزيکي نداشته بلکه به شکل منطقي ميباشد، استفاده ميگردد.  اين آدرس ها داراي  ساختار منطقي بوده وميتوانيم آنرا تغير دهيم. توسط اين آدرسها ميتوانيم  Network  ها را شناسائي کنيم. آدرسهاي  IP  را بنام  آدرس منطقي  (Logical Address)  و بنام آدرس Network   هم ياد ميکند.

آدرسهاي  IP  داراي نمونه ها بوده که نمونه چهارم  (IP v4) آن هنوز بيشتر مورد استفاده است. اين نمونه آدرسهاي  IP  در سال  1981   معرفي گرديد. نمونه که جديدا معرفي گرديده و بنام نمونه ششم  (IP v6)  ياد ميشود در آينده استفاده خواهد شد.  مادر اينجا صرف نمونه چهارم آدرسهاي   IP  را مورد بحث قرار ميدهيم.

آدرس هاي  IP v4  داراي  طول 32  بت بوده وهر آدرس به چهار بخش جدا گرديده است. هر بخش داراي هشت بت بوده و بنام  Octet  ياد ميشود(Octet  به معني هشت است).  هر Octet توسط نقطه از هم جدا ميگردد. هر Octet  ميتواند از صفر تا  255   قيمت اخذ نمايد.

مثالهاي ذيل آدرسهاي  IP  را نشان ميدهد:

12.5.0.45

145.0.55.10

192.168.0.50

آدرس هاي  IP  به پنج کلاس ذيل تقسيم ميگردد:

·        آدرسهاي IP   کلاس  A

·        آدرسهاي IP   کلاس  B

·        آدرسهاي IP   کلاس  C

·        آدرسهاي IP   کلاس  D

·        آدرسهاي IP   کلاس  E

هر کلاس داراي صفات و استفاده جداگانه بوده و از همين سبب شناختن هر کلاس مهم ميباشد. چطور اين کلاسها را شناخته ميتوانيم؟  اين کلاس ها را از روي اولين  Octet  طرف چپ، طور ذيل شناخته ميتوانيم:

آدرسهاي IP   کلاس  A  : اولين  Octet  آن از صفر تا  126

آدرسهاي IP   کلاس  B  : اولين  Octet  آن از 128 تا  191

آدرسهاي IP   کلاس  C  : اولين  Octet  آن از 192 تا  223

آدرسهاي IP   کلاس  D  : اولين  Octet  آن از224 تا  239

آدرسهاي IP   کلاس  E  : اولين  Octet  آن از239 تا  255

ما در  Network  بيشتر از سه کلاس اول  (کلاس A، B  و C) استفاده ميکنيم.  کلاس  D  براي   Multicast   و کلاس  E  ريزرف ميباشد. در اينجا ميخواهيم آدرسهاي کلاس A، B  و C  را بشناسيم.

آدرس هاي کلاس  A:

از اين آدرسها اولين  Octet  طرف چپ آن براي  Network  و متباقي سه  Octet  آن براي  Host  ميباشد. اين آدرسها براي  Network  هاي کلان استفاده ميشود.

Host Host Host Network Class A
4 3 2 1 Octet

قيمت اولين  Octet  آن از  يک تا  126    ميباشد.

نوت: آدرس صفر ريزرف بوده و آدرس 127  براي  Loopback  استفاده ميشود.

آدرس هاي کلاس  B:

از اين آدرسها دو Octet  طرف چپ براي  Network  و دو Octet  طرف راست آن براي  Host  ميباشد. اين آدرسها براي  Network  هاي متوسط استفاده ميشود.

Host Host Network Network Class B‌‌ ‌
4 3 2 1 Octet

قيمت اولين  Octet  آن از  128 تا  191    ميباشد.

آدرس هاي کلاس  C:

از اين آدرسها سه Octet  طرف چپ آن براي  Network  و يک Octet  آن براي  Host  ميباشد. اين آدرسها براي  Network  هاي کوچک استفاده ميشود.

Host Network Network Network Class C
4 3 2 1 Octet

 قيمت اولين  Octet  آن از  192 تا  223   ميباشد.

Subnet Mask:

براي تشخيص بخش  Network  و بخش  Host  از  Subnet Mask  استفاده ميشود. هر کلاس داراي  Subnet Mask  از قبل تعين شده  (Default)  ميباشد.  Subnet Mask  از قبل تعين شده  (Default)  براي کلاس هاي  A، B  و  C  قرار ذيل ميباشد:

براي کلاس  A:   255.0.0.0

براي  کلاس  B:  255.255.0.0

براي کلاس  C:  255.255.255.0

روتر ووسائل ديگر بعد از عمليه منطقي  AND  ميتواند آدرس  Network  را تعين نمايد. در اين عمليه  آدرس  IP  با  Subnet Mask  AND  گرديده تا آدرس  Network  تعين گردد.

+ نوشته شده در  19 Mar 2010ساعت 11 AM  توسط احمد فواد دوست  | 

شبکه های کمپیوتری درسال های 1980 توسعه بیشتر پیدا کرد در هر قسمت دنیا شبکه های کمپیوتری ایجاد گردید وضرورت به این شد تا این شبکه ها ، که تکنالوژی های مختلف در آن بکار رفته بود ، باهم وصل شود در آن زمان معیار ها standards برای وسایل شبکه به شکل درست تعریف نگردیده بود . درشبکه ها ، وسایل نا موافق Incompatible به میان آمد و این وسایل مختلف بدون معیار ها standards نمی توانست باهم ارتباط برقرار نماید از همین سبب در دهه 1980 کمپنی ها به مشکل وصل کردن standardization Organization که یک ارگان بین المللی برای بوجود آوردن معیار ها است ، مادل های مانند TCP/IP,SNA, Decent رامورد مطالعه و تحقیق قرار داد . تا یک راه حل درست وقابل تطبیق برای حل این مشکلات ایجاد نماید . به این منظور ISO مادل OSI را درسال 1984 به میان آورد در این مادل تولید کننده گان وسایل باید مجموعه ازستندرد ها یا معیار ها را درنظر گرفته و وسایل شبکه را تولید نمایئد.در مادل OSI برای کم ساختن پیچیده گی ، ارتباطات وسایل در شبکه های کمپیوتری به هفت لایه / مرحله layer تقسیم گردیده است . این هفت لایه قرار ذیل میباشد .

هر لایه دارای ستندرد ها و پروتوکول ها ی معین میباشد . که مربوط همان لایه بوده و طرز کار وسایل رادر امور مربوطه همان لایه کنترول ومعیاری مینماید . تقسیم ارتباطات وسایل در شبکه های کمپیوتری به لایه ها دارای مزایای ذیل میباشد .پیچیده گی کم میشود .این تقسیم انترفس ها را ستندرد میکند .

انجنیری مادیولی Modular Engineering را ایجاد میکند .

تکنالوژی های متفاوت میتواند باهم کارکند .تدریس شبکه ها ووسایل شبکه را آسان میکند

+ نوشته شده در  28 Dec 2009ساعت 14 PM  توسط احمد فواد دوست  | 

در این روزها عمومآ شبکه ها از کیبل UTP ساخته میشوند و برای شبکه ساختن به کیبل های ترتیب شده UTP ضرورت است همچنان تمام کیبل های شبکه به دو شکل رنگ آمیزی میگردند.

1-    Cross Cable

2-    Straight Cable

Cross Cable: زمان که شما یک کمپیوتر را به کمیپوتر دیگر بدون کدام وسیله خواسته باشید که ارتباط بدهید از رنگ آمیزی ذیل استفاده نمائید یعنی این کیبل صرف برای ارتباط دادن دو کمپیوتر استفاده میشود. 

Straight Cable: اگر شما خواسته باشید که چندین کمپیوتر را توسط Switch یا Hub ارتباط بدهید از رنگ آمیزی Straight کیبل استفاده نمائید یعنی زمان که دو آله مختلف را با هم ارتباط دادین از رنگ آمیزی ذیل استفاده نمائید.


  

 

+ نوشته شده در  8 Nov 2009ساعت 15 PM  توسط احمد فواد دوست  | 

در کیبل های مسی کیبل های کویکسل و کیبل UTP انتقال دادهتوسط سیگنال الکتریکی صورت میگیرد .در کیبل های نوری انتقال دادهتوسط نور LIGHT صورت میگیرد .

نور یک نوع انرژی الکترومقناطیسی است که در کیبل فایبر میتواند دادهرا انتقال دهد.

تداخلات و مزاحمت های بیرونی بالای کیبل نوری تاثیر ندارد . ولی سیگنال بعد از طی نمودن مسافه

درکیبل نوری هم ضعیف میگردد .  روشنی که در کیبل های نوری جهت انتقال دادهاستفاده میشود .

ازنوع انرژی الکترومقناطیسی است این انرژی در حقیقت موج الکترومقناطیس است و میتواند در خلا

،هوا ،و بعضی مواد مانند شیشه حرکت نمایند .  یک صفت مهم این امواج طول  موج آن میباشد

در حقیقت تمام انواع امواج الکترومقناطیسی دارای طول موج فریکانس مختلف ولی سرعت آنها

مساوی است . سرعت این امواج در خلا 300000 کیلو متر در یک ثانیه است . طول موج این

امواج از 1000000000متر تا به 0.000000000000001 متر میباشد فریکانس آنها از یک

هرتز تا 1024 هرتز است اگر این امواج را به اساس طول موج  آنها بشکل تنازلی مرتب نمایم ،

این شکل مرتب آنها را بنام طیف امواج الکترومقناطیسی elector magnetic spectrum  

یاد میکند در طیف الکترومقناطیسی امواج به ترتیب طول موج شان به شکل ذیل قراردارد :

امواج برقی و تیلیفون power &telephone waves  امواج رادیویی radio Wave

مایکروویو Micro waves امواج تحت قرمز infrared امواج قابل رویت visible light

  امواج ماورا بنفش یا ultra Violet    X-Ray  و gamma Ray  امواج قابل رویت توسط

چشم انسان قابل رویت بوده و برای انتقال دادهاستفادهشده نمیتواند متباقی امواج توسط چشم

انسان قابل رویت نبوده و برای انتقال دادهاستفاده شده میتواند کیبل نوری دارای پنج قسمت ذیل

میباشد .

هسته یا Core هسته کیبل نوری ازشیشه بوده وظیفه آن انتقال سیگنال است


+ نوشته شده در  7 Oct 2009ساعت 15 PM  توسط احمد فواد دوست  | 

 رسانه در شبکه به دو شکل میباشد.

1-   Wireless

2-   Wired

Wireless Media:

برای ارتباط دادن چندین کمپیوتر یعنی (برای شبکه ساختن) چندین راه های وجود دارد اما این طریقه ارتباط دادن چندین کمپیوتر با سهولت تر میباشد بخاطری که بدون لین کمپیوترها با همدیگر ارتباط میگیرند.پس گفته میتوانیم زمان که کمپیوترها با هم دیگر بدون لین ارتباط  داده شده باشند همان شبکه را بنام شبکه بیسیم یاد میکنند.        

Wire Media

این نوع رسانه توسط لین تشکیل میگردد یعنی زمان که شما شبکه را میسازید اگر کمپیوترها توسط یک لین با هم دیگر ارتباط گرفته باشند پس گفته میتوانیم که این شبکه Wired یعنی سیمی است و برای نیتورک ساختن چندین رقم کیبل ها وجود دارد.

1-                 UTP

2-                 Coaxial

3-                 Fiber Optic

UTP: مخفف Unshielded Twisted Pairs یعنی جوره های پیچ خورده گی بی پوش است که این کیبل به پنج دسته تقسیم شده است و از این کیبل در شبکه های امروزی زیادتر استفاده میکنند.

           

کیبل UTP   

1-    Category 1 = این کیبل UTP 90 % برای تیلیفون ها استفاده میشد که صرف صدا را انتقال میداد.

2-    Category 2 = این کیبل UTP  برای انتقال دادن معلومات استفاده میشود که دارای چهار جوره و سرعتش 4 M bps میباشد.

3-    Category 3 = این کیبل UTP برای انتقال دادن معلومات استفاده میشود که دارای چهار جوره و سرعتش 10 M bps میباشد.

4-    Category 4 = این کیبل UTP برای انتقال دادن معلومات استفاده میشود که دارای چهار جوره و سرعتش 16 M bps میباشد.

5-    Category 5 = این کیبل UTP برای انتقال دادن معلومات استفاده میشود که  دارای چهار جوره

مسی و سرعتش 100 M bps میباشد.

نوت: در این کیبل از ارتباط دهنده های(Connector)  Rj45 استفاده میکنند.

+ نوشته شده در  12 Sep 2009ساعت 15 PM  توسط احمد فواد دوست  | 

سیستم ها رادیو ، تلویزیون و تلیفون ها از هوا سیم و امواج الکترو مقناطیسی استفاده میکند . شکل این امواج مانند شکل امواج  روشنی و صوت است . ازهمین سبب بنام امواج قیاسی یاد میشود . همچنین این امواج مانند امواج روشنی و صوت شکل و اندازه خود را تغیر میدهد .

ظرفیت ارتباط قیاسی ، توسط مقدار طیف الکترو مقناطیسی Electromagnetic Spectrum   که توسط سگنال اشغال میشود اندازه میگردد . و احد قیاسی آن هرتز Hertz میباشد . هرتز عبارت از تعداد دوران ها در یک ثانیه بوده که بنام فریکانس هم یاد میشود .

واحدات بزرگتر آن قرار ذیل است . کیلو هرتز میگاهرتز و گیگاهرتز .عبور رقمی Digital ، نظربه عبور قیاسی Analog دارای مزایای ذیل میباشد .

سگنال و یدیویی انالوگ که به فریکانسهای بیتشرضرورت دارد ، نمی تواند در باند کو چک آن عبور داده شود . ولی در عبور رقمی تمام معلومات (تصویر و صدا و معلومات ) به شکل بت ها بوده ومی تواند در هر  Bandwidth انتقال داده شود . عبور رقمی نظربه عبور رقمی کمتر دچار غلطی ها میشود.

ارتباط دو طرفه و یک طرفه Half – Duplex& Full – Duplex

 

وسایل میتواند به دوشکل ارتباط برقرار نماید :یک طرفه همزمان  Half – Duplex

دوطرفه همزمان در روش Half – Duplex یک وسیله نمیتواند همزمان هم معلومات را اخذ (Receive ) و هم ارسال transmit  نماید . یعنی وقتیکه از جانب مقابل معلومات برایش می آید در آن وقت معلومات را فرستاده نمیتواند و وقتیکه معلومات را روان میکند در آن وقت معلومات را گرفته نمیتواند . پروتوکول ایتر نت Ethernet   اولی سابقه که در آن از کیبل کویکسل Coaxial استفاده گردیده بود . به روش یکطرفه همزمان Half – Duplex کار میکرد . در Half – Duplex در یک وقت صرف یک وسیله میتواند از کیبل استفاده نماید . اگر در عین وقت دو وسیله معلومات را روان کند ، سبب تصادم Collision  معلومات میشود . در صورت وقوع Collision وسیله که اول از Collision خبر میشود یک سگنال را جهت خبر ساختن دیگر وسایل در شبکه روان میکند. این سگنال را بنام Jam Signal یاد مینماید . بعد از شنیدن این سگنال تمام وسایل برای مدتی از فرستان معلومات خود داری میکند .

در روش  Full – Duplex یک وسیله میتواند همزمان هم معلومات را اخذ(Receive ) و هم ارسال transmitنماید . در روش تصادم Collision واقع نمیشود .شکل ذیل عبور Full – Duplex را نشان میدهد .حالت Half – Duplexو Full – Duplex مربوط به دو چیز میگردد .مربوط به کییل Mediaمربوط به وسایل شبکه مانند سویچ و NICکیبل های UTP ، STP وفایبر ، هم به شکل Half – Duplex وهم ه شکل Full – Duplex کار میکند . این نوع کیبل ها را ه های جداگانه برای رفت و آمد داده دارد . ولی کیبل های Coaxial تنها به شکل Half – Duplex کارکرده میتواند .

همچنین وسایل شبکه مانند سویچ وکارت شبکه NIC و هم میتواند به شکل و هم به شکل Full – Duplex کارنماید . قابل یاد آوری است که در اثنای ارتباط ، باید هر دوطرف ارتباط یابه شکل

  Half – Duplex و یابه شکل Full – Duplexکار نماید. وسایل که میتواند به هر دو روش کار کند از طریق پروسه که بنام Auto –negotiation  یاد میشود همرای جانب مقابل خود را عیار میسازد . برای عیار ساختن کارت شبکه به روش Half – Duplex ویا Full – Duplex طور ذیل عمل کنید .

1.                    بعد از آن ، از دکمه Advanced بالای speed & Duplex فشار آورده در آنجا سرعت از صفحه کنترولی Control Panel  ویندوز ، بالای اختیار system ، از آنجا بالای Hard ware و بعد از آن بالای device Manager فشار آورید .

2.                بالای علامه + که همرای Network  Adapter است فشار آورده و بعد از آن ،توسط دکمه طرف راست موس بالای کارت شبکه فشار آورده و از مینوی که ظاهر مگردد . بالای Properties فشار آورید .

3.                و حالت Duplex  مورد نظر خود را تعین نمایند .

 

+ نوشته شده در  17 Aug 2009ساعت 19 PM  توسط احمد فواد دوست  | 

ساختار منطقی شبکه طرز استفاده کمپیوتر ها را از وسایل انتقال داده مانند کیبل را تعیین و کنترول میکند . ساختار ها منطقی که در شبکه های محلی Local Area Network  یا استفاده میشود قرار ذیل اند .

  •      ساختار توزیعی Broadest
  •      ساختار Token Passing

در ساختار توزیعی هر host  های دیگر داده خود را بالای وسیله شبکه روان میکند . Hostها میتواند بدون در نظر گرفتن نوبت داده خود را روان کند تکنالوژی Ethernet به همین اساس کار میکند.

در ساختار  Token Ring یک سگنال ا لکترونیکی که بنام Token  یاد میشود ، به شکل دورانی در شبکه از یک Host  به  Host  دیگر میرود.اگر Host  معلومات داده برای فرستادن نداشته باشد . Token را به host دیگر پاس میدهد. تکنالوژی token Ring  و

 (Fiber Distributed داده Interface)  FDDI   از همین ساختار منطقی استفاده میکند.

ظرفیت ارتباط ‌‌‌ Bandwidth

مقدار معلومات یکه در یک لین شبکه در یک وقت معین جریان پیدا کرده میتواند به نام ظرفیت ارتباط یاد میشود . وقتیکه با شبکه سروکار داریم باید روی دلایل ذیل ظرفیت ارتباط را بفهمیم .

1 . ظرفیت ارتباط محدود Finite  است قوانین فزیکی و تکنالوژی ، ظرفیت ارتباط را محدود میسازد نظربه ساختمان فزیکی یک وسیله ظرفیت ارتباط وسایل Media  فرق میکند . وهمچنین تکنالوژی به چه سرعت میتواند . داده را بالای Media قرار دهد مثلاً سرعت مودیم modem در صورت استفاده از کیبل TP Twisted Pair   را 56Kbps محدود است تکنالوژی DSL (Digital Subscriber Line) هم از کیبل TP استفاده میکند ولی دارای سرعت بیشتر است. کیبل نوری فایبر Fiber Optic  نظربه توانایی فزیکی خود در تیوری دارای ظرفیت ارتباط نا محدود بوده ولی ظرفیت ارتبا ط حقیقی توسط تکنالوژی که داده  را بالای فایبر می گذارد مربوط مشود .

2.      ظرفیت ارتباط مفت نیست . برای  LAN میتوانیم از وسایل استفاده کینم . که دارای ظرفیت ارتباط زیاد باشد ولی در WAN باید ظرفیت ارتباط را ازتهیه کننده گان خدمات انترنیت یا ISP  ( Internet Services Provider) خریداری نمایم پس مهم است تا ظرفیت ارتباط را بفهمیم . 

3.      ظرفیت ارتباط یک عامل مهم در اثنای بررسی و تحلیل اجراات شبکه میباشد . هم چنین در اثنای دیزاین شبکه های جدید نیز ظرفیت ارتباط دارای اهمیت میباشد

4.      ضرورت به ظرفیت  ارتباط روز به روز زیاد میشود . هرقدر که تکنالوژی سریع به میان می آید . به همان اندازه پروگرام ها پیشرفت نموده وبه ظرفیت ارتباط زیاد ضرورت پیدا میکند .

برای درک بهتر مفهوم ظرفیت ارتباط شبکه آب را مثال آورده میتوانیم . در شبکه آب نل هایکه دارای  قطر متفاوت است جهت رساندن آب استفاده میشود . قطر نل را میتوانیم . با ظرفیت ارتباط مقایسه نماییم .

واحد قیاسی برای ظرفیت ارتباط در عبور رقمی Digital Transmission  به بت در یک ثانیه bit per second  BPS

  اندازه میشود . واحدات بزرگتر آن عبارت اند از  :

 کیلو بت در ثانیه Kbps

میگا بت در ثانیه Mbps

گیگا بت در ثانیه Gbps

ترابت در ثانیه Tbps

جدول ذیل واحدات رانشان میدهد .

 

Unit of Bandwidth Abbreviation Equivalence                           

 

1 bps = fundamental unit of bandwidth          

Bps    

Bite per second

 1 kbps = 1,000 bps = 103 bps                                                                      

Kbps  

Kilobits per second      

 1 mega = 1,000,000 pbs = 106 bps                   

Mpbs 

Mega bots per second  

1 Giga = 1,000,000,000 bps = 109bps              

Gpbs  

Gigabits per second     

 1 Terabits= 1,000,000,000,000 bps = 1012 bps

Tpbs  

Terabits per second     

 
 توان عملیاتی   (Throughput)

توان عملیاتی عبارت از ظرفیت ارتباط  حقیقی و اندازه شده است . در وقت معین از روز در راه معین شبکه ودر اثنای که نوع معین از داده را به کمپیوتر خود می آوریم یعنی توان عملیاتی عبارت از مقدار معلومات است که به کمپیوتر ما می آید . وظرفیت ارتباط عبارت از مقدار معلومات است که آمده میتواند . قطر نل آب را با ظرفیت ارتباط ، وو مقدار آب که می آید به توان عملیاتی مقایسه کرده میتوانیم . توان عملیاتی همیشه کمتر از ظرفیت ارتباط میباشد . عوامل ذیل توان عملیاتی را تعین میکند .

1.                وسایل شبکه

2.                نوع داده

3.                ساختار شبکه

4.                تعداد استفاده کننده گان شبکه

5.                نوع کمپیوتر استفاده کننده .

6.                نوع کمپیوتر سرور

7.                شرایط برق 

برای محاسبه نمودن وقت عبور دادن داده وفایل ها نیز از ظرفیت ارتباط Bandwidth و توان عملیاتی Throughput استفاده میشود . برای این محاسبه از دو فورمول ذیل استفاده کرده میتوانیم .

در فورمول فوق :

T: وقت مورد ضرورت برای عبوردادن داده

S: مقدار معلومات

BW: ظرفیت ارتباط

P: توان عملیاتی

 

+ نوشته شده در  30 Jul 2009ساعت 13 PM  توسط احمد فواد دوست  | 

هدف از ساختار شبکه ساختمان فزیکی و ساختمان منطقی شبکه است یا به عباره دیگر در ساختار شبکه دو بخش ذیل شامل است .

·                    ساختار فزیکی Physical Topology

·                    ساختار منطقی logical topology

ساختار فزیکی ، شکل فزیکی و حقیقی شبکه را تعریف میکند . این ساختار طرزوصل شدن کمپیوتر ها را تعین مینماید .

ساختار های فزیکی مروجه قرار قرار ذیل میباشند

ساختار بس BUS

این ساختار یک کیبل عمومی را استفاده نموده و تمام کمپیوتر ها توسط کیبل های فرعی به این کیبل عمومی وصل میگردد کیبل عمومی را بنام segment, Backbone, Trunk  هم یاد میکند شکل ذیل ساختار بس را نشان میدهد در این ساختار برای وصل کردن کمپیوتر ها ازهب یا سویچ استفاده نمیگردد . بلکه صرف از کیبل استفاده میشود . به چندین شکل تطبیق شده میتواند شکل مشهور آن استفاده از متصل کننده که به  شکل T  است میباشد . در این ساختار معمولاً ز کیبل کویکسل coaxial استفاده میشود . از متصل کننده BNC در NIC و همچنین در قسمت متصل کننده شکل T استفاده میشود . در یک وقت صرف یک کمپیوتر میتواند داده را روان کند هر دو طرف کیبل عمومی باید توسط پایان دهنده TERMINATER پایان داده شود . در صورتیکه در هردو طرف کیبل پاییان دهنده نباشد . سگنال از یک طرف کیبل دوباره به طرف داخل می آید . در صورت موجودیت پایان دهنده در هر دو طرف کیبل سگنال توسط پایان دهنده جذب گردیده و کیبل از آن خالی میشود . مصرف کم نصب Installation آن آسان و عدم ضرورت به سویچ از فواید این ساختار میباشد . نقص این ساختار این است که در صورت قطع شدن کیبل از یک قسمت آن سبب قطع شدن ارتباط عمومی در شبکه میشود . هم چنین یافتن وحل مشکلات میباشد . اگر ترافیک زیاد باشد سرعت آن کم وقابلیت توسعه آن نیز کم است

 

ساختار حلقه Ring

 در این ساختار هرکمپیوتر به دو کمپیوتر دیگر وصل گردیده که در نتجیه ساختار حلقوی ایجاد میگردد

شکل ذیل ساختار Ring را نشان میدهد .

 

ساختار ستاره Star

این ساختار مشابه به ساختار ستاره توسعه یافته Extended Star بوده و تنها به عوض وصل کردن هب ها یا سویچ ها سیستمی که شبکه را کنترول میکند ( مانند سرور ها )  باهم وصل میگردد .  در این ساختار وسایل به اساس یک تسلسل Hierarchy  با هم وصل میشود . شکل ذیل ساختار سلسله ای را نشان میدهد

 

ساختار Mesh

در این ساختار هر کمپیوتر به تمام کمپیوتر های داخل شبکه به شکل مستقیم وصل میگردد . در این ساختار از هر کمپیوتر به تمام کمپیوتر های دیگر که در شبکه اند راه مستقل موجودیت از این ساختار در صورتیکه ارتباطات کمپیوتر ها در شبکه نهایت مهم باشد و نیابد قطع گردد . استفاده میشود شکل ذیل ساختارStar  ر ا  نشان میدهد . طوریکه در شکل دیده میشود . در این ساختار هر کمپیوتر به هر کمپیوتر دیگر به شکل جداگانه وصل است . اگر یک کیبل قطع هم شود ازکیبل دیگر استفاده شده میتواند انترنیت یک مثال خوب Mesh  است .

 

+ نوشته شده در  16 Jul 2009ساعت 11 AM  توسط احمد فواد دوست  |